ข่าวเด่น

บอร์ด “TMI” ไฟเขียวให้ธีระมงคล เอนเนอร์ยีเข้าซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้า

“ธีระมงคล อุตสาหกรรม” บอร์ดบริษัทธีระมงคล อุตสาหกรรม หรือ TMI อนุมัติ “ธีระมงคล เอนเนอร์ยี” เข้าซื้อหุ้นลงทุน 100% ในบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด-บริษัท โกลบอล ยูทิลิติ้ี ซัพพลาย จำกัด เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานทดแทน


นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย TMI เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในสัดส่วน 100% กับบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิติ้ี ซัพพลาย จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โดยทางบริษัทได้เข้าทำการศึกษาโครงการ (Due Diligence) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกัน บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากัด จะเข้าทําการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากัด จํานวน 499,998 หุ้น โดยเป็นจํานวนเงินประมาณ 26,999,892 บาท หรือคิดเป็น 100% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด และจะเข้าทําการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จํากัด จํานวน 9,998 หุ้น โดยเป็นจํานวนเงินประมาณ 999,800 บาท หรือคิดเป็น 99.98% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะทําการจ่ายส่วนที่เหลือจากการเข้าศึกษาโครงการอีกจํานวน 14 ล้านบาท หลังจากได้จ่ายชําระค่าเข้าศึกษาโครงการแล้วจํานวน 14 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 2 ฉบับขนาดกําลังการรวมทั้งสิ้น 3.96 เมกะวัตต์ ได้แก่

1.สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-001/2559 เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบันยังไม่ได้ก่อสร้าง แต่มีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า หรือSCOD ภายในวันที่ 30กรกฎาคม 2562 ขนาดกําลังการผลิต 2.97 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นอัตราค่าพลังงานขายปลีกตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ที่ 0.30 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี

โดยโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จะใช้วงเงินลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งสิ้น 190,000,000 บาท ซึ่งจากประมาณผลการศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนการลงทุนประมาณ 13.75% ซึ่งสามารถคํานวณ Pay-back Period ได้ 7.35 ปี ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท

2.สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่VSPP-PEA-104/2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกําลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ตั้งอยู่ที่ อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นอัตราค่าพลังงานขายปลีกตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) และได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม(Adder) ที่ 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี ขณะที่บริษัท โกลบอล ยูทิลิติ้ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยในปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ

“สำหรับประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจากการลงทุนดังกล่าว เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของบริษัท สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงในอนาคต และการลงทุนในครั้งนี้ได้มีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียน และ การออกตั๋วแลกเงิน หรือหุ้นกู้ ของTMI” นายธีระชัยกล่าว