พพ.ปลื้มอาคารธุรกิจตื่นตัวเข้าร่วมโครงการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน

0
1302

พพ.ปลื้มอาคารธุรกิจตื่นตัวการอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมโครงการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน 53 อาคารธุรกิจรับเครื่องหมายรับรอง ฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน การันตีอาคารมาตรฐานด้านบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ


นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่าวันนี้ (26 ธ.ค.2561) พพ.ได้จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ” ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของพัฒนาหลักเกณฑ์บริหารด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ สำหรับอาคารธุรกิจที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกประเทศที่ขณะนี้มีอาคารธุรกิจที่ได้รับการประเมินไปแล้ว 53 อาคาร แบ่งออกเป็น ประเภท สำนักงาน 31 แห่ง ประเภท ห้างสรรพสินค้า/ดิสเคาท์สโตร์ 14 แห่ง ประเภทโรงแรม 5 แห่ง ประเภทโรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรฐาน BEC โดยการติดฉลากเพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพอาคารภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558- 2579

“โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานและสถานประกอบการมีการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาจำนวนมาก และสามารถผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรับรองในระดับสากล และยังสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางด้านบริหารจัดการพลังงานภายในหน่วยงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”นายยงยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้อาคารที่มีการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคารต่อผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และยังกระตุ้นให้อาคารเก่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน BEC ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกฤษฎีกา โดยเริ่มต้นที่อาคารที่ขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งจะมีการขยายผลบังคับใช้ในอาคารที่มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานโดยรวมของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารแบบ High Energy Performance Standard (HEPS) เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น อาคาร Zero Energy Building (ZEB)ในอนาคต