“พลังงาน”แจ้งข่าวดียกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อราชการ

0
1313

กระทรวงพลังงาน (พน.) ออกประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง “ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน” จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560   เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

วันนี้ (5 พ.ย. 2561)   ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการของกรมธุรกิจพลังงาน  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานที่ได้เริ่มนำร่องให้การบริการประชาชน   ผู้มาขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง   เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว  เพื่อจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศฯ ครั้งนี้  กระทรวงพลังงานจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่

  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อยืนยันและเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  2. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
  3. หากตามกฎหมายที่มีอยู่ ต้องมีใบคำขอสำเนาบัตรประชาชน ขอให้หน่วยงานต้องดำเนินการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากระบบเอง และห้ามมิให้เก็บค่าบริการจากประชาชนโดยเด็ดขาด
  4. การลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องดำเนินการลงนามในสำเนานั้น ๆ ด้วยตนเอง