กระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Coal Awards 2018 

0
314

วันนี้ (26 กันยายน 2561) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Coal Awards 2018 จำนวน 8 ราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่อยู่แวดวงด้านพลังงานถ่านหินในประเทศไทย รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล  ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายวีระศักดิ์  พึ่งรัศมี กล่าวว่า “Thailand Coal Awards  เป็นการประกวดด้านพลังงานถ่านหินของประเทศไทยที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานถ่านหินหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกอบกิจการถ่านหินในประเทศไทย ได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของตนเอง ให้แก่ผู้อื่นได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการใช้พลังงานถ่านหินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้”

สำหรับปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category)
  2. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Category)
  3. ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special Submission Category)

โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 14 ผลงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนจากองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนด้านพลังงาน รวมทั้งผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดและคัดเลือกผลงานดีเด่นสมควรแก่การได้รับรางวัล จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ด้านการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining)

2. ผลงาน “The Boiler Modification of Clean Coal Power Plant for utilizing Low-Rank Coal” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Use & Technology)ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Power Generation) ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์

3. ผลงาน “โรงไฟฟ้าสีเขียว” ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Use & Technology) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Power Generation) ที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 100 เมกะวัตต์

 

4. ผลงาน “Power Boiler Improvement for Better Tomorrow” ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Use & Technology) ในการใช้ในอุตสาหกรรม (Industry) ที่มีปริมาณการใช้ถ่านหิน 100,000 ถึง 1,000,000 ตันต่อปี

5. ผลงาน “Mae Moh Lignite Mine’CSR” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

6. ผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

7. ผลงาน “TPIPL-Strives to CSR” ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

8. ผลงาน “Dust Killer Box (Dust Reduction Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer)” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special Submission Category)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ www.thailandcoalawards.com  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2184 2728-32