DMFเปิดเวทีตอบคำถามผู้ร่วมประมูลผลิตปิโตรเลียม

0
340

วันนี้ (4 มิถุนายน2561) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้เข้าร่วมประมูล (Bidder Conference) เพื่อให้ข้อมูล รับฟัง และเพื่อให้เป็นเวทีถามตอบเกี่ยวกับการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 5 บริษัท เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 • ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสัมมนาผู้เข้าร่วมประมูล (Bidder Conference) เพื่อเป็นการให้ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และเป็นเวทีถามตอบเกี่ยวกับการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 และ G2/61 ให้กับผู้เข้าร่วมประมูล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และได้ยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลตามรายชื่อ ดังนี้ บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd., บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited, บริษัท MP G2 (Thailand) Limited, บริษัท MP L21(Thailand) Limited และ บริษัท Total E&P Thailand
 • การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 และ G2/61 ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกบริษัท อาทิ ภาพรวมทางเทคนิคทั่วไปของแปลงสำรวจที่ประมูล และรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ข้อกำหนด รวมถึงเงื่อนไขการประมูล กระบวนการจัดทำและยื่นข้อเสนอการประมูล ชุดข้อมูลของแปลงสำรวจ และการเข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูล เป็นต้น
 • นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น และซักถามในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมูลในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและขั้นตอนการประมูลได้อย่างถูกต้อง
 • ภายหลังจากการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 อย่างเท่าเทียมกัน ก่อนจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ โดยมีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในวันที่ 25 กันยายน 2561
 • หลังจากนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอเพื่อเลือกผู้ชนะการประมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2561 และจะใช้เวลาในการเจรจาสัญญาแบ่งปันผลผลิตในขั้นสุดท้ายกับผู้ที่ชนะการประมูล โดยมีเป้าหมายจะลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับทั้ง 2 แปลงสำรวจได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามทีโออาร์การเปิดประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 เข้ายื่นแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  และกำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล เข้ายื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561
 • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยแปลง G1/61 และ G2/61 (แหล่งเอราวัณและบงกช)  ดังนี้

แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd.
 2. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited
 3. บริษัท MP G2 (Thailand) Limited
 4. บริษัท Total E&P Thailand
 5. บริษัท OMV Aktiengesellschaft

แปลง G2/61 จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd.
 2. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited
 3. บริษัท MP L21 (Thailand) Limited
 4. บริษัท OMV Aktiengesellschaft
 • ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนใน 2 หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ
 1. มีกิจการที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s Equity) อย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2559 หรือ 2560 สำหรับผู้ที่จะร่วมประมูลในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และมีกิจการที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s Equity) อย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2559 หรือ 2560 ในแปลง G2/61
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานการผลิตปิโตรเลียมในทะเล (Offshore Gas Field Operate) อย่างน้อย 1 แหล่ง ที่มีอัตราการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในระหว่างปี 2559 หรือ 2560
 • ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เปิดให้บริษัทที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ในการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61 (เอราวัณ) และ G2/61 (บงกช) เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูล สำหรับแปลง G1/61 จำนวน 4 ราย และ G2/61 จำนวน 3 ราย ดังนี้

 แปลง G1/61 (เอราวัณ)

– บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd.

– บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited

– บริษัท Total E&P Thailand

– บริษัท MP G2 (Thailand) Limited

แปลง G2/61 (บงกช)

– บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd.

– บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited

– บริษัท MP L21 (Thailand) Limited