บอร์ด กฟผ. เห็นชอบ “วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย” เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ.

0
726

บอร์ด กฟผ. มีมติเห็นชอบ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 พร้อม เตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอกระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อนำเสนอ ครมให้ความเห็นชอบต่อไป โดยจะรับตำแหน่งแทน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2561 

 

คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้เสนอ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สืบแทน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยใน ขั้นตอนต่อไป กฟผ.จะนำเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

 

 ทั้งนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2503อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญมากมาย อาทิ การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยAdvanced Management Program จาก Harvard Business School นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เป็นต้น

 

สำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญมีดังนี้ พ.ศ. 2556 – 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่งพ.ศ. 2560  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง