ข่าวเด่น

ปี61กกพ.จัดสรรเงินโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า1.4พันล้าน

กกพ.ลงพื้นที่จัดสัมมนา 4 ภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ประจำปี 2561 พร้อมจัดสรรเงินกว่า 1,400 ล้านบาทให้หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน องค์กรไม่แสวงหากำไรในปี 2561 ระบุเปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.2561

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาคได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และล่าสุดจัดสัมมนาที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันนี้ (26 มกราคม 2561) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ในปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านไฟฟ้าให้กับประชาชน ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯตามมาตรา 97(4) และตามมาตรา 97(5) จำนวน 650 ล้านบาท และ 210 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนเงินตามมาตรา 97(4) และ 97(5) เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 780 โครงการ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กกพ. ได้ให้สำนักงาน กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ โดยกกพ.จะออกประกาศเปิดรับขอเสนอโครงการภายในเดือนมกราคม 2561 และเปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.2561 รวมทั้งประกาศผลพิจารณาในเดือนกันยายน 2561

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ซ้าย) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยถ่ายภาพร่วมกับคุณวีระพล

นอกจากนี้จะกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) อีกประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก ของสังคมและประชาชนให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หรือหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th