กฟผ.จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่

0
828

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันการจัดรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ดำเนินตามกฎหมายทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดหลากช่องทาง เน้นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการจัดทำ รายงาน EHIA จากทุกฝ่าย

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม นี้ จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 (ค.1) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยายครั้งที่ 1)ซึ่งดำเนินการตามหนังสือของสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ให้กฟผ. ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการจัดทำรายงาน EHIA จากทุกฝ่าย

โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า กฟผ. มีความตั้งใจที่จะรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมจากการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อนโดยขยายขอบเขตการจัดรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายในเชิงพื้นที่จากเดิม 2 ตำบลคือ อบต.คลองขนาน และ อบต.ปกาสัย ได้เพิ่มอีก 2 ตำบล คือ อบต.คลองท่อมใต้ และ อบต.โคกยาง ด้วย ในส่วนประเด็นหัวข้อการศึกษาเพิ่มเติมโครงการฯ ได้นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี) รวมถึงข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯภาคประชาชน (คณะกรรมการไตรภาคี) มาศึกษาเพิ่มเติมอาทิประเด็นฝุ่นละอองPM2.5 สมดุลมวลปรอทผลกระทบโครงการต่อวิสัยทัศน์กระบี่เป็นต้นส่วนโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วก็ได้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการฟุ้งกระจายของตะกอนเนื่องจากใบพัดเรือศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งครอบคลุมถึงฝั่งท่าเรือและฝั่งตรงข้ามเป็นต้น

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้ข้อมูลโครงการและประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นในเวที ค.1 ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและได้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เช่น แผ่นพับให้ความรู้ หอกระจายเสียงชุมชน สถานีวิทยุป้ายประกาศรถ และประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ข้อมูลในที่ประชุมส่วนราชการของจังหวัดและท้องถิ่น ทางเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีเว็บไซต์ของกฟผ. และบริษัทที่ปรึกษารวมถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่น ๆพร้อมทั้งส่งจดหมายเชิญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบรั้วพื้นที่โครงการเป็นต้น

นอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงานยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่งความคิดเห็นไปที่ คุณณัฏฐิดาประดับบริษัทแอร์เซฟจำกัดโทรศัพท์ 0-2540-0055 และ 089-793-8090 โทรสาร 0-2917-0020 หรืออีเมล์ s.public.consult@gmail.comได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะดำเนินการต่อไป

          “การจัดรับฟังความคิดเห็นนี้ กฟผ.เปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรายงาน EHIA ตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งที่ผ่านมาที่จะมีทั้งผู้แทนของฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยลงทะเบียนและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีการเผยแพร่ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นให้สาธารณชนรับรู้อย่างเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสอีกทั้งการสื่อสารสาธารณะในปัจจุบันยังเปิดกว้างให้มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยไม่ปิดกั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด”โฆษก กฟผ.กล่าว

สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และรายงาน EIA โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว มีบริษัท แอร์เซฟจำกัด บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตและมีสิทธิ์จัดทำรายงานEHIAและ EIAจากสผ. เป็นผู้ดำเนินการ โดยจะศึกษาและจัดทำรายงานของทั้ง 2 โครงการแยกออกจากกัน คาดว่าใช้เวลาการศึกษาและจัดทำรายงานทั้ง2ฉบับประมาณ1ปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา13.00 น. เป็นต้นไปณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ และกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา13.00 น. เป็นต้นไปณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานเช่นเดียวกัน

อนึ่ง กระบวนการจัดทำรายงาน EHIA จะประกอบด้วยการจัดรับฟังความคิดเห็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ค.1) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่ 2 (ค.2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และครั้งที่ 3 (ค.3) เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ