กบง.ผ่านหลักเกณฑ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตฯ

0
604

กบง.ซึ่งมีพลเอกอนันตพรเป็นประธานไฟเขียวหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม พร้อมเห็นชอบประเภทขยะที่จะส่งเสริมให้ผลิตไฟฟ้า ระบุมีเงื่อนไข 7 ข้อจึงจะดำเนินการได้ เช่น ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมต้องเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าศักยภาพของระบบไฟฟ้า โครงการต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนและผ่านรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

20160222_article02รายงานผลการ ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลเอกเป็นประธานเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรรมว่า กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม รวมทั้งการกำหนดประเภทขยะอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมตามมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่เสนอดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมต้องตั้งโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยพิจารณาภาระการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emission loading) และตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่รายงาน EIA/EHIA ของนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นกำหนดไว้ด้วย

2.สามารถนำขยะอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคม อุตสาหกรรมเข้ามากำจัดร่วมได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะหรือกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่

3.นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งโครงการต้องสามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าตาม ศักยภาพของระบบไฟฟ้า

20160222_article01 20160222_article04

4.สำหรับโครงการที่มีการการจัดกากขยะอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 12 เดือนนับจากวันตอบรับซื้อ และต้องเปิดเผยข้อมูลและผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

5.ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ โดยต้องเป็น เทคโนโลยีที่สามารถจัดการขยะอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและหากมีการการจัดกากขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม

6.หลังจากเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ หากมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นเสนอเกินกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ ให้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามความพร้อมทางด้านการเงิน สถานที่ติดตั้ง ปริมาณขยะ ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อม และการยอมรับจากชุมชน โดยเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดไม่ เกิน 10 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีขอบเขตระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการและขายไฟฟ้าตามกำหนดภายในปี 2562

7.สำหรับประเภทขยะอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริม ได้แก่ ขยะอุตสาหกรรมตามคำนิยามของ“ขยะหรือ กากอุตสาหกรรม” ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายโดยที่การกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต้องได้รับการ รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ห้ามนำขยะชุมชนเข้ามากำจัดรวมในโครงการยกเว้นของเสียอันตรายจากชุมชน

20160221_artcle05ทั้งนี้ การดำเนินการต่อไปนั้น กบง.ได้มอบให้ กกพ.นำหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมกำหนด ไปใช้ประกอบในการออกประกาศรับซื้อและพิจารณาคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมต่อไป