กกพ.ย้ำโครงสร้างค่าไฟใหม่เช็คผลกระทบรอบด้าน

0
860

“กกพ.”ย้ำชัด “ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่” รอบล่าสุดยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา เพื่อดูผลกระทบให้รอบด้านอย่างสมดุล พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนประกาศใช้


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการศึกษา และภายใต้กรอบการศึกษาดังกล่าว กกพ.จะยึดแนวทางการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ ได้แก่ กิจการผลิต กิจการระบบส่ง กิจการระบบจำหน่าย และกิจการค้าปลีก อย่างชัดเจนและโปร่งใสชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีการจำแนกต้นทุนแต่ละกิจการตามพื้นที่อย่างน้อยในระดับภาคภูมิศาสตร์

“การทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้านั้น อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบนโยบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย จะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในภูมิภาค โดยเป็นอัตราเดียวกันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน (Uniform Tariff) ยกเว้นธุรกิจบนเกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ” นายวีระพลกล่าว

อย่างไรก็ตาม กกพ.ยืนยันว่า กระบวนการทำงานของ กกพ.ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนั้นในการกำหนดนโยบายเพื่อการกำกับดูแลภาคพลังงานกกพ.มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Hearing) ทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายสำคัญ เช่นเดียวกับการกำกับปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ก็จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน