PTT ผนึก ทร.พัฒนาพลังงานพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา

0
831

วันนี้ (20 ก.ย.2560) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และกองทัพเรือ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน และการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องบริเวณสนามบินอู่ตะเภา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออกให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ทร.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองให้เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยกำหนดให้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านคมนาคมเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางอากาศ รวมถึงสามารถต่อยอดไปเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลบรรลุตามเจตนารมณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่อู่ตะเภาจำเป็นต้องอาศัยพลังงานเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อผลักดันให้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ประสบสำเร็จได้ ซึ่ง ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงานที่มีพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมาเกือบ 40 ปีมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นี้ โดยจะร่วมมือศึกษาและพัฒนาทั้งในส่วนของธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจก๊าซ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้อู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในการเป็นศูนย์การบินระดับสากล