กฟผ.คว้ารางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นปี 2560

สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย

0
1386

กฟผ. รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 แสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนา กฟผ. ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

เมื่อวานนนี้ (18 สิงหาคม 2560) พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับมอบรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย รวมถึงเพื่อให้รัฐวิสาหกิจน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และมีเหตุมีผล ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของประชารัฐวิสาหกิจไทยในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ.ได้มีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นที่เชื่อมั่นและเป็นความภาคภูมิของสังคมไทย