พลเอกสุรศักดิ์มอบ“คาร์บอนฟุตปริ้นท์”ให้เดลต้าฯ

0
675

20170112_pr02
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรตัวอย่างการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ” พร้อมการรับรองใช้เครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร” แก่ มร.เซีย เชน เยนประธานบริหาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำด้านอิเล็คทรอนิคส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก พร้อมด้วยคุณวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประเทศไทยและส่วนรวม

ภายใต้แนวคิด “ประชาคมคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon Community) ซึ่งเดลต้าฯ ได้เข้าร่วมและสนับสนุน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสีเขียวของประเทศไทย (Green Growth) ด้วยการบูรณาการแผนงาน บริหารจัดการ และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน อบก.และภาคีได้ร่วมพัฒนาเครื่องมือและกลไกที่สามารถประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแสดงออกซึ่งเจตนารมย์ในการมีส่วนร่วมดำเนินการลดภาวะโลกร้อน ผ่านระบบการรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ ที่ อบก.พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ 1)โครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 2) โครงการฉลากคาร์บอน 3) โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ หรือ Low Emission Support Scheme 5) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 6) โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ 7) โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 8) โครงการต้นแบบ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. ร่วมกับกรมป่าไม้ พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน

20170112_pr03

ในการดำเนินงานและกระบวนการผลิตของ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มุ่งการใช้เทคโนโลยีสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน โดยมีระบบแสดงผลการบริหารจัดการพลังงานภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบแผงโซล่าร์ชนิด CIS ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงบนอาคารสำนักงานใหญ่และที่จอดรถอีกด้วย การได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินงานของ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันดี เพื่อบุตรหลานคนรุ่นใหม่ของเรา