กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯอนุมัติงบปี60เพิ่มกว่า2พันล้าน

0
718

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติงบประมาณปี 60 เพิ่มเติม จำนวน 2,109,288,882 บาท เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปีคาดประหยัดพลังงานได้ปีละ 11,000 ล้านบาท

prajin01

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาวาระสำคัญได้แก่ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี.2560 โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2560 เพื่อใช้จ่ายในโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 2,109,288,882 บาท

20161229_pr06

ซึ่งแบ่งการดำเนินงานตามแผนงานได้แก่ การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 15 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 1,518,429,122 บาท ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 60.04 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)/ปี คิดเป็นมูลค่า 1,751.1 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ และระบบทำความเย็น ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ, โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลประหยัดที่ได้จากโครงการฯ ปี 2560 จะเกิดการลดการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 847 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่า 11,000 ล้านบาท/ปี

20161229_pr03
นอกจากนั้น มีการการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทน 14 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 583,859,760 บาท ก่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.24 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่า 9.08 ล้านบาท/ปี โดยเป็นผลมาจากโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านโบอ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ด้วยพลังงานทดแทน และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากโครงการฯ ปี 2560 จะเกิดการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นรวม 15.24 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่า 204 ล้านบาท/ปี และแผนบริหารกลยุทธ์ 1 โครงการ เป็นโครงการจัดทำ Data Center เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

20161229_pr05

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งนี้ เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย