ปตท.รับโล่รางวัลนายกฯ EIT-CSR Awards 2016

0
839

ภายใต้โครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมที่มีต่อสังคม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า วสท. โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณได้พิจารณามอบโล่รางวัลดีเด่นของนายกรัฐมนตรี หรือ อีไอที ซีเอสอาร์ อะวอร์ด (EIT-CSR Awards 2016) ให้แก่ ปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

20161205_topic02
ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาใน 5 ด้านประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของรายงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน การสื่อสารและนำเสนอรายงาน ผลที่สังคมได้รับจาก CSR และความคุ้มค่าและความต่อเนื่องจากการจัดทำ CSR

สำหรับโครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการนั้น จัดขึ้นโดย วสท.เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างการทำกิจกรรม CSR แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการทำกิจกรรมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ