“ประพนธ์” เริ่มทำงานรักษาการอธิบดี พพ.

0
789

“ประพนธ์” ได้ฤกษ์เริ่มทำงานรักษาการอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯก่อนที่จะนั่งในตำแหน่งอธิบดีเต็มตัว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ต.ค.2559 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รักษาการอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระ ชัยยะเทวะ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะ

20161005_pr03

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสที่นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ เข้าทำหน้าที่รักษาการอธิบดี พพ. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ คือ 1. ตั้งนายสมนึก บำรุงสาลี จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน 2. นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ จากรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ จากรองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ 4.นายธรรมยศ ศรีช่วย จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานแทนตำแหน่ง นายประพนธ์

20161005_pr04
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ.คนใหม่

20161005_pr05-1
ธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดี พพ.คนเก่า

สำหรับนายประพนธ์นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเครื่องกล ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร และจบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นลูกหม้อของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพราะเคยนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ มาก่อนในช่วงปี2551-2557 ก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ในปี 2557 ได้ไม่นานก็ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และรองปลัดกระทรวงพลังงาน ในช่วงปี2558-2559 ก่อนที่จะมานั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปัจจุบันโดยยังเหลืออายุราชการอีกประมาณ 4 ปี