ลงนามสนับสนุนทุนวิจัยโครงการการสนับสนุนการศึกษา ม.อ.

0
716

ในวันนี้ (วันที่ 19 กันยายน 2559) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แถลงข่าวการลงนามสนับสนุนทุนวิจัย โครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีลงนามพร้อมทั้งมอบสัญญาการสนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยลูกข่ายการวิจัยในพื้นที่ภาคใต้

20160919topic13
โครงการดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเป็นแม่ข่ายงานวิจัย เพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยลูกข่ายในพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัย (Packages) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยา (Multi Disciplines) ทั้งนี้ สนพ. ได้ร่วมมือกับ 7 สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ตามภาคต่างๆ ของประเทศร่วมกันสร้างงานวิจัยด้านพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัย ซึ่งมีเป้าหมายให้นำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้จริง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

20160919topic12