‘อนันตพร’ ปัดรื้อแผนพลังงาน 5 แผน

0
1287

20160804_Pr01-5
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานยังไม่มีนโยบายในการปรับแผนยุทธศาสตร์พลังงานแต่อย่างใด โดยแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ประกอบด้วย 5 แผนสำคัญได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) แผนอนุรักษ์ (EEP 2015)แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP 2015) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plan) และ แผนบริหารจัดการก๊าซ (Gas Plan)

อย่างไรก็ตาม ตนต้องการให้กระทรวงพลังงานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะแผน AEDPห รือพลังงานทดแทน ที่มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนค่อนข้างมาก ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี ในอนาคต ที่อาจมีต้นทุนที่ต่ำลงและ ต้องก่อให้เกิดความมั่นคงระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ

20160804_Pr01-6
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สนพ.กำลังติดตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใกล้ชิด เพื่อปรับแนวทางการรับซื้อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแผน AEDP เนื่องจากบางเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar) ที่แนวโน้มต้นทุนลดลง ขณะที่ระบบการผลิตไฟฟ้ายังไม่เสถียรและหากจะต้องลงทุนเพื่อให้มีระบบกักเก็บก็ต้องลงทุนเพิ่มอีก 5-8 เท่าตัว

ทั้งนี้ สนพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็น ถึงแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน หรือ (SPP -Hybrid) ที่หลักการ 1. จะต้องมีการผสมผสานเชื้อเพลิงต่างๆ ได้เช่น ผสมแสงอาทิตย์กับพลังงานชีวมวล ฯลฯ 2.การขายไฟจะต้องเป็นแบบสัญญา Firm และ 3. มีระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะทำให้เกิดความมั่นคงของพลังงานทดแทนมากขึ้น

20160804_Pr01-3