SIAM จับมือ ม.เกษตรศาสตร์พัฒนาไม้โตเร็วใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

0
1152

20160802_art05

คุณสุรพล คุณานันทกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อย ของ บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล (SIAM) ถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาไม้โตเร็ว พื้นที่นำร่อง 1,000,000 ไร่ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนฐานของการจัดการอย่างยั่งยืนมาตรฐานระดับนานาชาติ (FSC)

20160802_art02

ที่ผ่านมา สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล” กับการยางแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพารา โดยเตรียมเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพาราเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า ซึ่งสร้างใหม่มากกว่า 3,000 เมกะวัตต์

20160802_art03

อนึ่ง SIAM ได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY”, “KINGDOM”, “OKAMURA”,”CHITOSE” และ “PILOT” รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ “LUCKY Hi-Tech Building System” และให้บริการรับตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม สถานศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาลและสนามบิน เป็นต้น