กกพ.จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่

0
1410

สำนักงาน กกพ.จัดกิจกรรม “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตโครงการชุมชนที่ชื่นชอบ ลุ้นรางวัลร่วมทริปดูงานท่องเที่ยวฟรี ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลวันที่ 9 ธ.ค.59

20160822_pr01-3

คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล และคุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำแนกการประกวดออกเป็น 2 ระดับดังนี้
(1) การประกวดระดับกองทุน มีกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล, ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการเรียนรู้และพัฒนา
โดยกองทุนประเภท ก และ ประเภท ข ที่มีคะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1, รองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ
สำหรับกองทุนที่มีคะแนนสูงสุดในด้านต่างๆ ก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านนั้นๆอีกด้วย

20160822_pr01

(2) การประกวดระดับโครงการ มีกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผล, ด้านประสิทธิภาพ, ด้านผลกระทบ, ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและ ด้านความยั่งยืน
โครงการที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละภาค จะได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศตามลำดับ โดยแยกรางวัลเป็นรายภาคดังนี้
1.โครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ
2.โครงการชุมชนดีเด่นภาคกลาง
3.โครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.โครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้ และภาคตะวันตก

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นช่วงเวลาครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน กกพ.

20160822_pr01-4

และในโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้วยการร่วมโหวตโครงการชุมชนที่ชื่นชอบ เพื่อร่วมลุ้นรางวัลทริปดูงานท่องเที่ยว จำนวน 10 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.powerdevelopmentfund.com หรือทาง https://www.facebook.com/pdfaward/