สศอ.เผยดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.6

0
1262

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.60 ต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมและเมษายนที่ขยายตัวร้อยละ 1.83 และ 0.89 ตามลำดับ เนื่องจากการผลิตของอุตสาหกรรมหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง

20160719_article05

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในภาพรวมของเดือน พฤษภาคม 2559 มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตของสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย รถยนต์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่รถยนต์ การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรถปิคอัพ เป็นหลัก เนื่องจากมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆที่ได้รับการตอบรับดีทั้งตลาดในประเทศ และส่งออก รวมทั้งรถยนต์นั่งขนาดเล็กมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายโรงงานประกอบรถยนต์แห่งใหม่

20160719_article03

เครื่องปรับอากาศ การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของคอนเดนซิ่ง และแฟนคอยล์ ในเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ ผู้ผลิตทำการกระตุ้นตลาดในช่วงที่สภาพอากาศร้อนต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51.23 เช่นเดียวกับปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.52

20160719_article02

เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเครื่องยนต์ดีเซล ตามความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้อานิสงส์จากการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้ารถปิคอัพขนาด 1,900 ซีซี.รวมถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป และกลุ่มลาตินอเมริกา

20160719_article06

ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง และในปีนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นราคาในประเทศให้สูงขึ้น เช่น การทำยางปูพื้นลู่วิ่ง ลานกรีฑา เป็นต้น ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ยางดีขึ้น นอกจากนี้การส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศสำคัญๆ ในเอเชีย กล่าวคือ รถยนต์ไทยมีการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.4 ในขณะที่จีนส่งออกลดลงร้อยละ 11.9 และเกาหลีใต้ส่งออกลดลงร้อยละ 8.4