กกพ. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ผ่านการพิจารณาพิจารณาด้านราคาโรงไฟฟ้าชุมชนฯ

0
4082

            นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ถึงแนวทางการพิจารณาด้านราคาตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ   แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างจึงเลือกใช้แนวทางการชี้แจงผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clip) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูแนวทางการพิจารณาด้านราคาซึ่งประกอบด้วย การเปิดซองราคา การเรียงลำดับส่วนลด
การพิจารณาศักยภาพระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้ออันได้แก่ การพิจารณาสายป้อน (Feeder) หลักและสายป้อนทางเลือก ศักยภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  ศักยภาพ Grid Capacity และเป้าหมายการรับซื้อของแต่ละเชื้อเพลิง  ผ่านช่องทางยูทูป (OERC Thai) https://youtu.be/NWNgAIMuv44 หรือรับชมในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) และช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊คเพจ (Facebook Page : สำนักงาน กกพ.) และทวิตเตอร์ (Twiter : ERC Thailand)

            “สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้ผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือภายในวันที่
23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์จะถูกนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ก่อนที่จะประกาศผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาด้านราคาจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น”  นายคมกฤช กล่าว