ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้รายย่อย 7.5 แสนราย นาน 6 เดือนทั้งเงินต้นและเงินดอก

0
4611
Woman hand holding smart phone and Thai banknotes 5,000 baht ,concept of covid-19 cash subsidy with calendar on desk

ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้รายย่อย 7.5 แสนราย นาน 6 เดือน ทั้งเงินต้นและเงินดอก เงื่อนไขเข้าร่วมนั้นธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 5 กลุ่มด้วยกัน

           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้รายย่อยที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด โดยไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

          จากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระและค่าปรับใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ

          – ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

วิธีการเข้าร่วมมาตรการ

          1. รอการเปิดสิทธิ์ที่แอปฯ MyMo

          2. ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์

          – เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

          – เฟสสอง เดือนสิงหาคม 2564

          3. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอปฯ MyMo เท่านั้น

          – สำหรับลูกค้าไม่มีแอปฯ MyMo ให้ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการพักชําระหนี้ออมสิน

          ทั้งนี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยการพักชำระหนี้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

          ธนาคารออมสินตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อย จึงออกมาตรการพักชำระหนี้สูงสุด 6 งวด (พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ยากลำบาก ซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้ ในจำนวนมากถึง 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

          อนึ่ง มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมด ที่ธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ

          1. มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน แก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่ทางราชการประกาศให้ปิดกิจการ (ให้สิทธิ์พักชำระหนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง)

          2. มาตรการพักชำระหนี้ 6 เดือน แก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮ้าส์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์

          3. มาตรการมหกรรมแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          4. มาตรการแก้หนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ประสบปัญหาการชำระเงินงวด อันเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19