กฟภ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการ “โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

0
4761

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ 95 รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาจำนวน 151 ราย PEA ได้มีเอกสารแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

                ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ดำเนินการเปิดรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและทางด้านราคาระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 และผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่ได้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า จำนวน 246 ราย

                ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 95 ราย

                 PEA  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผ่านทางเวปไซต์ของ PEA และระบบ ppim หรือตรวจสอบผลการพิจารณาได้ทางเวปไซต์  https://bit.ly/3yGSVck

                สำหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน  151 ราย  PEA ได้มีเอกสารแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบ  ทั้งนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ต่อไป