SPCG เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานหวังใช้งานจริงร่วมกับในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน EEC

0
2069

SPCG ร่วมกับ PEA ENCOM เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ใช้งานจริงร่วมกับในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต EEC เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สอดคล้องตามมติ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดมิติใหม่ในพื้นที่อีอีซี ให้เป็นพื้นที่พลังงานสะอาดอัจฉริยะ Smart Energy เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ Low Carbon Society

            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (PEA ENCOM) และบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (SET Energy) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อศึกษา พัฒนา วิจัย และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สําหรับโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และ พลังงานสํารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ณ อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)

            โดยการร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกัน ศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับการใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ ซึ่งจะทำให้ได้ผลการทดสอบ ข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และสามารถนำมาปรับปรุงระบบให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังผลักดันต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและสามารถดำเนินในการเชิงพาณิชย์ต่อไป

            ดร.วันดีกล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการพลังงาน สําหรับโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานสํารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งในพื้นที่ส่วนขยายในระยะต่อๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ในอนาคตอย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือในการศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงานครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดพลังงานหมุนเวียนและเสาะหาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด และพลังงานสํารอง จากระบบกักเก็บพลังงาน สอดคล้องกับบริบทโลกปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน