กรอ.-สวทช.ลุยใช้เทคโนโลยีลดการใช้พลังงานในโรงงงาน

0
913

20160625_pr01-5
นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า โครงการบูรณาการตรวจโรงงานเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นโครงการที่เกิดจากข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “ก้าวกระโดดประเทศไทย (Thailand Spring Up) ยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าของกากอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม” ระหว่างกรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญของกรมและนักวิชาการจาก สวทช. เข้าไปวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการโรงงาน (รง.) โดยเฉพาะโรงงานกลุ่ม SMEs ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การประหยัดพลังงาน และประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160625_pr01-4 20160625_pr01-6

ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559-2560 งบการลงทุนกว่า 40 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทย 7.5 เท่าจากการลงทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท โดยตั้งเป้าใน 2 ปีจะส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 ราย พร้อมสนับสนุนงบในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานรายละไม่เกิน 400,000 บาท ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ของ สวทช.

20160625_pr01-2

ในการดำเนินงาน กรมมีแผนปฏิบัติการตรวจโรงงาน 7,200 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านมาตรวจไปแล้ว 4,400 โรงงาน ส่วนอีก 2,800 แห่งที่เหลือ จะต้องตรวจให้ครบตามแผนในปี 2559 นี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ กรมลงพื้นที่ตรวจโรงงาน พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะคัดเลือกและส่งรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ สวทช. พิจารณา เพื่อเตรียมส่งนักวิชาการเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงงานสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 116 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การแปรรูปโลหะ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม