BLCP เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2020” 11 ปีต่อเนื่อง

0
7032

11 ปีต่อเนื่องที่ BLCP สร้างความแข็งแรงให้กับองค์กรด้วยนโยบายตอบแทนสังคมที่มั่นคง การันตีด้วยรางวัล รับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  หรือ BLCP  เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2020” รางวัลอันทรงเกียรติและ  มีคุณค่า จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 ที่บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง โดยนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัลฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

            นายยุทธนากล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works; DIW) ตั้งแต่ปี 2552 โดยบริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR)อย่างแท้จริง ครอบคลุม 7 เรื่องหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร(Organization Governance) สิทธิมนุษยชน(Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) สิ่งแวดล้อม (The Environment) การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน(Community Involvement and Development)

            นอกจากการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเจอกับวิกฤตต่างๆ บริษัทฯ ยังมีแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมมาโดยตลอดผ่าน “สมาคมเพื่อนชุมชน” (Community Partnership Association; CPA) ที่ถูกตั้งขึ้นมาจาก 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำ (PTT, SCG, BLCP, DOW, GLOW) และ “ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม” (The Membership of Public Relations Club; MPR) ซึ่งมีสมาชิกภาคอุตสาหกรรม รวมกว่า 20 บริษัท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นรอบด้าน ด้วยความเชื่อว่า ทุกคน ทุกองค์กร คือ ฟันเฟืองเล็กๆ ที่สามารถช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปสู่จุดหมายข้างหน้าได้ เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา ความยั่งยืนที่แท้จริงของสังคม จำเป็นต้องมาจากความเข้มแข็งของรากฐานที่ดี ในขณะเดียวกัน เราต้องพร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบัน อาทิ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ผมขอให้เราการ์ดอย่าตก และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

            ดังนั้นความเข้มแข็งและความแข็งแรงขององค์กร จึงวัดได้จากความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่อง และนโยบายการตอบแทนสังคมที่มั่นคง นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั่งยืน