“อลงกรณ์” ประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย และเลย

0
1629

วันนี้ (28 ส.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม  (Argitech and Innovation center : AIC ) พร้อมด้วยนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขต หนองคาย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์ศึกษาบึงกาฬ หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ หอการค้าและสภาหอการแห่งประเทศไทย ภาควิชาการ ภาคประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย และเลย ร่วมกันในการประชุมขับเคลื่อน ความก้าวหน้าผลดำเนินงานและการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ทั้ง 5 จังหวัด

            โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของศูนย์ AIC จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและผู้บริหารศูนย์ AIC การจัดทำ Action Plan การขับเคลื่อนศูนย์ AIC เชื่อมโยงกับการพัฒนาสินค้าเกษตรในจังหวัด และการเสนอความต้องการในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและดำเนินงานของศูนย์ ให้เกิดเป็นผลรูปธรรมขึ้น และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่ ตามนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

            ภายในงานได้มีการจัดงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมเกษตรของศูนย์ AIC ทั้ง 5 จังหวัด โดยได้มีนวัตกรรมทั้งด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเชื่อมโยงสู่ตลาด และการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร

            โดยนายอลงกรณ์ได้เยี่ยมชมและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย 17 ข้อสำหรับการขับเคลื่อน AIC ในเฟส ที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่แก่ทุกภาคส่วน ในการใช้ศาสตร์พระราชา อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะเชื่อมโยงสู่ AIC เพื่อจุดติดเครื่องยนต์ทั้ง 77 เครื่องทั่วประเทศไทย ในการพลิกฟื้นประเทศ ปลดความยากจนของเกษตรกร และนำประเทศไทยสู่อนาคต