บอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุน10,000 ล้าน

0
4523

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 -คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการใช้เงินกองทุนฯ ออกเป็น 3 แผน ดังนี้

            1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ ร้อยละ 50 หรือในวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ (นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ด้านการผลิตหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) และกลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มเศรษฐกิจฐานราก

            2. แผนพลังงานทดแทน มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ร้อยละ 47 หรือในวงเงิน 4,700 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ (นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ด้านการผลิตหรือใช้พลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

            3. แผนบริหารจัดการ ส.กทอ. มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ร้อยละ 3 หรือในวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ส.กทอ. ในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาบุคลากร ส.กทอ. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ส.กทอ. กลุ่มงานประชุม (คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน) กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส.กทอ. และกลุ่มงานการบริหารจัดการ ส.กทอ.โดยเงินกองทุนฯ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวนำไปใช้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน (ที่ไม่มุ่งค้าหากำไร) ในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดต้นทุนให้กับประชาชน สนับสนุนการนำพลังงานทดแทนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ พัฒนาบุคลากร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ส.กทอ. ออกประกาศและเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อไป