“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” คว้าตำแหน่งซีอีโอคนที่ 10 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

0
5362

วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) – นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนต่อไป แทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่กรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์ โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ จะเริ่มปฏิบัติงานบริหารการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13  พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

                คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายอรรถพลฯ ตามกฎหมายแล้ว  นายอรรถพลฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเป็นเอกฉันท์

                ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสมบูรณ์  เมื่อนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ  หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

                สำหรับประวัตินายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.
ประวัติการศึกษา
-วิศวกรรมศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม