“ออมสิน”ชูแนวคิด 3 ออมขับเคลื่อนนโยบายรัฐ แก้ปัญหาความยากจน

0
4138

                วันนี้ (10 ธันวาคม 2562) ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเสวนา “หัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่” ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน ในงาน “เศรษฐกิจฐานรากพลิกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ” โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาถกฐาพิเศษ “เศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย กลไกพาเศรษฐกิจชาติมั่นคงยั่งยืน” และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการธนาคารออมสิน ยังได้ร่วมเสวนา “เศรษฐกิจฐานราก อนาคตไทย อนาคตเรา” ในงานดังกล่าวด้วย ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

                สำหรับความร่วมมือในการจัดงานเศรษฐกิจฐานรากพลิกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ เป็นการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสร้างไทยภาคกลาง ซึ่งสานต่อจากงานประชารัฐสร้างไทย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยในครั้งนี้ธนาคารออมสิน เน้นเรื่องส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน โฮมสเตย์การท่องเที่ยวชุมชนฐานราก เป็นเป้าหมายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยนำแนวคิด 3 ออม คือ (1)ออมเศรษฐกิจ (2)ออมสังคม (3)ออมสิ่งแวดล้อม และกลไก 3 สร้าง ได้แก่ (1)สร้างความรู้/สร้างอาชีพ (2)สร้างตลาด/สร้างรายได้ (3)สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม พร้อมทั้งเตรียมแผนสนับสนุนนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับรูปแบบสาขาให้เป็น 3 ธนาคารอยู่ในธนาคารเดียว คือ (1)Traditional Banking (2)Digital Banking (3)Social Banking และปรับบทบาทพนักงานเพื่อรองรับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความรู้การจัดการทางการเงินครัวเรือน ศูนย์กลางการค้าขาย รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพให้คนไทย ตลอดทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา https://www.prachachat.net/finance/news-400038