ก.พลังงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน3เดือนเร่งเครื่องโรงไฟฟ้าชุมชนโมเดล1-ดีเซล B10-แก้ฝุ่น PM 2.5

0
1790

“สนธิรัตน์” ระดมสมองผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด วางแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนช่วง 3 เดือน ทั้งการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โมเดล 1 การปรับปรุงแผน PDP ในด้านการใช้และการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การส่งเสริมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  การส่งเสริมการใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน และการกำกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM.2.5  ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

           

            วันนี้ (24 ต.ค.62) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Policy Quick Start) ของกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้บริหารของทุกหน่วยงานในกระทรวงพลังงานร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญทางนโยบายร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประเด็นที่หารือเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ เพราะส่งผลต่อความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายหลักของกระทรวงพลังงานคือ Energy for All ซึ่งในภาพรวมมีประเด็นที่ต้องดำเนินการจำนวนมากหลายประเด็น ซึ่งที่ประชุมได้จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ทั้งนี้ การพิจารณาโครงการเร่งด่วน ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน มีโครงการสำคัญ อาทิ ด้านไฟฟ้า ได้แก่ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โมเดล1 การปรับปรุงแผน PDP ในด้านการใช้และการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การส่งเสริมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ด้านน้ำมัน ได้แก่ ส่งเสริมการใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน การกำกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM.2.5  แผนบริหารเอทานอลที่นำมาเป็นส่วนผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล การส่งเสริมปั๊มชุมชน การปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การพิจารณาแผนน้ำมัน (Oil Plan) ด้านก๊าซ ได้แก่ การช่วยค่าครองชีพลดค่า LPG ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การนำเข้า LNG ของกฟผ. เพื่อเร่งทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ (TPA) การพิจารณาแผนก๊าซ (Gas Plan)

            “ในการประชุมครั้งต่อๆ ไป ผมจะเริ่มตรวจการบ้านว่าสิ่งที่ได้มอบหมายไปมีการขับเคลื่อนได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้ามีอุปสรรคที่ภาคราชการซึ่งลำพังเฉพาะกระทรวงพลังงานอาจแก้ไขไม่ได้ ผมจะผลักดันในภาพใหญ่ของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาไปได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว

            ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบให้หน่วยงานนำประเด็นเหล่านี้ไปจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย (Milestone) ที่ชัดเจนภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สรุปจัดทำแผนเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายต่อไป #EnergyForAll