กฟผ. แจงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐภายใต้กรอบ PDP2018

0
1364

กฟผ. ชี้แจงการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่ได้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของ กฟผ. แต่อยู่ภายใต้การพิจารณาและกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานของประเทศไทย และประเทศผู้ขายไฟฟ้า โดย กฟผ. ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ซึ่งมอบหมายภายใต้กรอบแผน PDP2018  โดยยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจีแบบ Spot ต่อ กบง. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีภายในเดือนพฤศจิกายน

พัฒนา แสงศรีโรจน์

                นาย รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไม่ได้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของ กฟผ. การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาและกำกับโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับข้องเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการฯ อันประกอบด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ) กรมเอเชียตะวันออก (กระทรวงการต่างประเทศ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กฟผ. เพื่อร่วมพิจารณาการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาว

DCIM100MEDIADJI_0071.JPG

                ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทยได้ประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (AMEM) ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยประเทศไทยยินดีสนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามกรอบ MOU ระหว่างประเทศ พร้อมขอให้ สปป.ลาว พิจารณาและจัดอันดับความสำคัญของโครงการที่ สปป.ลาว มีความประสงค์จะให้ไทยพิจารณารับซื้อไฟฟ้า เพื่อฝ่ายไทยนำผลการจัดอันดับดังกล่าวมาเป็นกรอบในดำเนินการตามขั้นตอนของการซื้อไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ต่อไป

                “กฟผ. ขอยืนยันว่า ตามที่สื่อมวลชนบางฉบับได้เผยแพร่ข่าว โดยมีประเด็นว่า กฟผ. เร่งเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและหากเซ็นสัญญาสำเร็จจะมีเงินทอนก้อนโตตกใส่กฟผ. นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด” โฆษก กฟผ. กล่าวในที่สุด

                นายพัฒนากล่าวถึงความคืบหน้าในการนำเข้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ว่า กฟผ. เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจี แบบ Spot ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตามมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมขาติ โดยมีกำหนดจะขึ้นทะเบียนผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และออกประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วร่วมเสนอราคาภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้จัดหาแอลเอ็นจีให้กับ กฟผ. ในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งเป้านำเข้าแอลเอ็นจีล็อตแรกเพื่อทดสอบระบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2562