59 ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการเดินหน้าองค์กรสู่การเป็น Digital Utility

0
1529

วันนี้ (วันที่ 11 กันยายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 59 ปีในวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยมีผู้บริหาร PEA และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ โถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพฯ

               นายสมพงษ์กล่าวว่า  PEA ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

สำหรับภารกิจและโครงการที่สำคัญของ PEA อาทิ       โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ : PEA สนับสนุนโครงการดังกล่าว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1–2 กิโลเมตร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด

                การจัดระเบียบสายสื่อสาร : PEA เป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ โดยนำสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด แล้วเสร็จกลางปี 2563

                นอกจากนี้ยังมีโครงด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่, งานพัฒนางานบริการลูกค้าประกอบด้วย  PEA Smart Plus Application,  PEA Smart Front Office และ PEA Mobile Office และ 1129 PEA Call Center

                งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย 1.IN-Process : บริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพ การจัดซื้อ-จัดจ้าง โปร่งใสเป็นธรรม และ 2. AFTER-Process ซึ่งประกอบด้วย  โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ดำเนินการในพื้นที่ 12 เขต 12 ชุมชน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า พัฒนาอาชีพให้ชุมชน ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัย และการสนับสนุนงบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจำนวน 77 แห่งๆ ละ 10 ล้านบาท

ทิศทางองค์กรสู่อนาคต

                PEA พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดย Electrification Decentralization & Digitalization (E2D) เปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือโครงสร้างที่มีในปัจจุบัน ดังนั้น PEA จึงปรับตัวเพื่อเป็น Digital Organization นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อาทิ GIS, SCADA,  Smart Grid  ซึ่งมีโครงการนำร่องติดตั้ง Smart Meter จำนวน 116,308 เครื่อง ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในปี 2563 และ Micro Grid  ซึ่งประกอบด้วย โครงการนำร่อง Micro Grid อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และโครงการนำร่องการบริหารจัดการพลังงานในระบบจำหน่ายของ PEA ภายในปี 2565

                นอกจากนั้นยังมีโครงการรองรับ Disruptive Technology และธุรกิจใหม่ อาทิ PEA HERO PLATFORM : ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า สะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัล, PEA Solar Hero Application : แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตั้ง Solar Rooftop, PEA Hero Care & Service : แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกช่างซ่อมไฟฟ้า, PEA Hero Energy Solution : แอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการพลังงาน,  PEA Hero Energy Hero Trading : แอพพลิเคชั่นสำหรับแลกเปลี่ยนพลังงาน, IHAPM (PEA Intelligent Home Appliances Power Monitoring)  และ NETP (National Energy Trading Platform)  ตลอดจน EV & EV Charging Stations : ลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศจำนวน 62 สถานีทุกระยะ 100 กิโลเมตรตามเส้นทางหลัก ซึ่งจะใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท

                นายสมพงษ์กล่าวถึงแผนปฏิบัติการของ PEA ในระยะเวลา 5 ปีว่า จะมีการยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรทันสมัย เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคตและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100%