ข่าวเด่น

เปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 (37th AMEM)

กุลิศ สมบัติศิริ

            วันนี้ (2 กันยายน 2562) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings : 37th AMEM) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้เริ่มขึ้นเป็นวันแรก โดยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายนนี้ โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานของไทยได้เป็นประธานการประชุมในช่วงเช้า เพื่อหารือเตรียมการทั้งในด้านลำดับขั้นตอนการประชุมฯ

และหาข้อสรุปในเรื่องเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการแถลงความสำเร็จของการดำเนินงานในกรอบอาเซียน ซึ่งมีกรอบความร่วมมือ 7 สาขา และ 1 เครือข่ายความร่วมมือ 1)ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน 2)การพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ 3) การส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 4) การส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 5) การส่งเสริมพลังงานทดแทน 6) การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 7) การจัดทำนโยบายและแผนอาเซียนด้านพลังงาน และเครือข่ายความร่วมมือด้านการกำกับกิจการพลังงาน

           สำหรับการประชุม AMEM ครั้งที่ 37 นี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562  จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยจะมี 8 ประเทศนอกสมาชิกอาเซียนร่วมสังเกตการณ์ด้วยได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ รัสเซีย อินเดีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย โดยเวทีการประชุมในช่วงแรกวันที่ 2–3 กันยายนจะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 

            ส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน จะมีขึ้นในวันที่ 4 – 5 กันยายน โดยจะมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งประเด็นหารือจะเป็นการสรุปกิจกรรมและผลงานรวมทั้งข้อเสนอต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานนำเสนอต่อรัฐมนตรีพลังงานของ 10 ประเทศ เพื่อรับทราบและเห็นชอบแผนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  ส่วนการจัดประชุม ทวิภาคีระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา กระทรวงพลังงานจะเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับรัฐมนตรีพลังงานและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้พบปะเจรจาระหว่างการประชุม

            สำหรับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม   เวียดนาม   ลาว   เมียนมาร์  และกัมพูชา ซึ่งการประชุม AMEM ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม