บอร์ดปตท.เห็นชอบตั้ง”ชาญศิลป์ ตรีนุชกร”เป็นซีอีโอ ปตท.คนใหม่

0
1223

บอร์ดปตท.เห็นชอบตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ”เป็น ซีอีโอ ปตท.คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอ โดยจะมีวาระการทำงานในตำแหน่งเหลือแค่เพียง 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ที่มีพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานได้นำเสนอ โดยให้มีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า นายชาญศิลป์ จะมี วาระการดำรงตำแหน่งเหลือเพียง 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง เท่านั้น  เนื่องจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563   ซึ่งถือว่าเป็นซีอีโอ คนแรกของปตท.ที่จะมีวาระการทำงานสั้นที่สุด โดยขั้นตอนหลังจากนี้  นายชาญศิลป์ จะต้องดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้นจะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  กรณีที่ นายชาญศิลป์  เคยถูกส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อได้ว่ากระทำการโดยทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ ปตท. และ บริษัทพีทีทีกรีนเอ็นเนอร์ยี่ ในคดีทุจริตปาล์มอินโดนีเซีย ในสมัยที่นายชาญศิลป์ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการในพีทีทีกรีนเอ็นเนอร์ยี่ ที่ไม่ได้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปตท. นั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายชาญศิลป์ ตามกฎหมายแล้ว และตามข้อมูลที่ ปตท. แจ้งให้ทราบแล้ว  เห็นว่า นายชาญศิลป์ ไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีการลงทุนในธุรกิจปาล์มตามที่มีข่าวแต่อย่างไร จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ด้านนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายชาญศิลป์ เป็นซีอีโอ ปตท.คนใหม่ โดยเห็นว่า เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานใน ปตท.  มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในเรื่อง Disruptive Technology เพื่อแสวงหาธุรกิจใหม่ของ ปตท. และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของ ปตท. ต่อไป โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำนโยบายCHANGE for Future of Thailand 4.0 เพื่อนำพาให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน มีความก้าวหน้าและรุ่งเรืองในอนาคต