พน.หนุน700ล้านช่วย71รพ.เปลี่ยนอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน

0
735

กระทรวงพลังงานทุ่มเงิน 700 ล้านบาทสนับสนุนให้โรงพยาบาลของรัฐ 71 แห่งทั่วประเทศปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญา

20160901_article04
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พน.) กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับอาคารโรงพยาบาลของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2559

โดย พพ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ และเปิดรับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง มีโรงพยาบาลทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมถึง 138 แห่ง วงเงินลงทุนปรับปรุงรวม 2,047 ล้านบาท และขอรับการสนับสนุนสูงถึง 1,448 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้ 700 ล้านบาท

20160901_article03

อย่างไรก็ตาม พพ. สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลได้ทั้งสิ้น 71 แห่งเกิดการลงทุนรวม 1,008 ล้านบาท โดย พพ. ให้การสนับสนุนเงินลงทุน 700 ล้านบาท และโรงพยาบาลสมทบ 308 ล้านบาท ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีผลประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 92 ล้านหน่วย และด้านพลังงานความร้อน 24,838 GJ รวมผลประหยัดทั้งสิ้น 8.46 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้รวม 420 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2.4 ปี และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 55,235 ตันต่อปี นับเป็นโครงการสนับสนุนที่มีความคุ้มค่าสูง

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนโครงการจะพิจารณาสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ในอัตราร้อยละ 70 ของเงินลงทุน โรงพยาบาลสมทบงบประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้ ได้สนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานให้กับโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ 5 ของเงินลงทุน เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลทางด้านเทคนิควิศวกรรมด้วย ซึ่งโรงพยาบาลที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำสัญญาขอรับการสนับสนุน ฯ กับ พพ. และมีระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เสนอมาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนฯ

20160901_article01

สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 71 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ จากทั่วประเทศ โดยมีมาตรการที่โรงพยาบาลของรัฐดำเนินการปรับปรุงที่มีสัดส่วนเงินลงทุนสูงสุด คือมาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง คิดเป็นร้อยละ 36 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือมาตรการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดี ร้อยละ 27 มาตรการเปลี่ยนหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 10 และมาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ ร้อยละ 9 ตามลำดับ

โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการกระตุ้นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์พลังงานของประเทศร่วมกัน เพราะ เป็นอาคารกลุ่มที่ใช้พลังงานสูง เนื่องจากเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์ที่ใช้จึงมีประสิทธิภาพต่ำและสิ้นเปลืองพลังงาน การลงทุนปรับปรุงจึงมีความคุ้มค่ามาก โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการประชาชนอยู่ถึง 1,027 แห่งทั่วประเทศ