สนพ.-สวทช.หนุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

0
1065

ระบบกักเก็บพลังงานคือ การกักเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากที่ผลิตได้ เพื่อนำมาใช้ในยามจำเป็น สำหรับรักษาสมดุลของการผลิตกับการบริโภคพลังงานที่เกิดขึ้น มีรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อการกักเก็บสะสมทางพลังงานหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานตั้งต้นกับการนำไปประยุกต์ใช้

การกักเก็บพลังงานช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในการใช้พลังงาน ซึ่งระบบกักเก็บสะสมพลังงานเชิงพาณิชย์นั้น สามารถแบ่งออกเชิงกว้าง ได้แก่ แบบกลไก แบบไฟฟ้า แบบชีวภาพ แบบไฟฟ้าเคมี แบบอุณหภูมิ และแบบเคมี

2010827_pr01
ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2010827_pr03

“โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” มีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ด้านความมั่นคงนิคมอุตสาหกรรม พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลและยานยนต์ โดยเกิดผลงานประยุกต์ใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2560 เพื่อส่งเสริมตลาด กระตุ้นการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่าหรือ เทียบเท่าต่างประเทศ สนับสนุนภาคการผลิตในการพัฒนาเทคโนโลยีและทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาร่างประกาศกรอบทุนวิจัยได้ที่ http://goo.gl/Q2L3tQ
อ้างอิงข้อมูลจาก www.facebook.com/EppoKnowledge