กิจกรรม บทความ ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ ผนึกกำลัง บจก.ช่วยราม วิจัยศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จัดตั้ง AIT R&D ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ( Alternative Energy Institute of Thailand Foundation) โดย นาย สุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ และนาย พัฒนา ทิวะพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนาย พุทธชาติ ช่วยราม ประธานกรรมการบริหาร  จัดตั้ง “  AIT R&D ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย “   โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

  • เทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า( EV)  ระบบกักเก็บพลังงาน(ESS)  ระบบจัดการพลังงาน(EMS)
  • ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้า การทดสอบทางด้านความปลอดภัย การทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ ทางด้านวิชาชีพและทักษะการปฎิบัติการ
  • สร้างบุคคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการลงทุน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน

โดยบันทึกข้อตกลงเป็นความร่วมมือของกลุ่มนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วิศวกรนักประดิษฐ์ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการ หน่วยงานต่างๆ และได้ให้เกียรติมาร่วมงานประชุม แสดงเจตนารมย์ การจัดตั้ง “ AIT R&D  ศูนย์วิจัยและพัฒนา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย “

เตรียมพบ….1.ผลงานและนวตกรรมเพื่อพลังงานสะอาดของคนไทย ในงานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo ครั้งที่ 39 เมืองทองธานี วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565

2 ร่วมเสวนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า…. We Change… BEV Conversion? วันอังคารที่  6 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. เมืองทองธานี

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย มีเจตนารมย์และความมุ่งมั่น ในการเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการและภาคปฎิบัติ ด้านพลังงานสะอาด เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคคลากรในแวดวงพลังงานสะอาดของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ