นายกฯมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020)

0
6683

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมร่วมงานกว่า 350 คน

            สำหรับพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาการประกอบการให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model” ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจหลักพร้อมกัน โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการนำกลับมาใช้และลดปริมาณขยะหรือของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อโลกและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนครับ

             ทั้งนี้ “รางวัลอุตสาหกรรม” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยปีนี้เป็นปีที่ 28 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการและสถานประกอบการต่าง ๆ ในส่วนของผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 มีผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 79 รางวัล พร้อมรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล จากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 260 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

           1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้คือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ตราสินค้า คาร์เนชัน ทีพอท แมกโนเลีย ตราหมี ฯลฯ

            2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 48 รางวัล แบ่งเป็น 8 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 1) การเพิ่มผลผลิต 2) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3) การบริหารความปลอดภัย 4) การบริหารงานคุณภาพ 5) การจัดการพลังงาน 6) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 7) อุตสาหกรรมศักยภาพ และ 8) ความรับผิดชอบต่อสังคม

            3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมดีเด่น จำนวน 30 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 3) การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม และ 4) บริหารธุรกิจสู่สากล