“อุบลโมเดล”ต้นแบบพัฒนาฐานเศรษฐกิจพลังงานทดแทน

0
1270

20160614_pr01-3
เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานเปิด “งานประชารัฐ พัฒนาชาวไร่มันฯขยันแบบอุบลโมเดล” ภายใต้โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง (อุบลโมเดล) ปี 2559 /2560 ร่วมด้วยนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลให้การต้อนรับ

ภายในงานนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 ราย จากพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอรอบโรงงาน ได้แก่ อ.นาเยีย อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร และอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังคงประสบปัญหาด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำทั่วโลก ประเด็นสำคัญในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้นได้นั้น คือ ความรู้ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตภายใต้ ความสามัคคีรวมพลังกันช่วยเหลือเกษตรกรทุกภาคส่วน

20160614_pr01-2 20160614_pr02-2

“โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลังหรืออุบลโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบประชารัฐอย่างแท้จริง เป็นคำตอบที่ปลุกความหวังให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่มีทางเลือก และแนวทางการทำมันอินทรีย์ต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความสามัคคีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมคิดค้น วิจัยพัฒนาพันธุ์ ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ การเข้าใจสถานประกอบการเรื่องต้นทุนการรับซื้อ การแปรรูปต่างๆ ทำให้เส้นทางของทุกส่วนพึ่งพากันไปในมิติที่เป็นมิตรคือ เกษตรกรใส่ใจ เตรียมวัตถุดิบ รู้จักการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยมีภาครัฐและเอกชนเข้ามาดูแลร่วมกันจนถึงเก็บเกี่ยวผลที่ตามมาคือ เกษตรกรมีความยั่งยืนบนพื้นฐานของความรู้ ภาครัฐได้นำผลงานมาถ่ายทอดและเพิ่มผลผลิตภาคเอกชนก็มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการแบบนี้จะเกิดความยั่งยืนเป็นวัฏจักรแบบนี้ต่อไปประเทศไทยก็จะเป็นผู้นำในเรื่องเกษตรกรรมสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศต่อไป” นายสมชายกล่าว

20160614_pr01-6

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล กล่าวว่า กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมชาวไร่มันฯ ผ่านโครงการอุบลโมเดล ที่เป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร ให้ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีของกรมฯ ที่จะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตให้ต่ำลง โดยได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ จากเดิม 3 ตันต่อไร่ เป็น 6 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตในพื้นที่ของจังหวัด

”อุบลโมเดลถือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจพลังงานทดแทน (ไบโออีโคโนมี่) ตามที่คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิของประเทศ (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ) ได้เร่งผลักดันให้เป็นคลื่นลูกใหม่ทางเศรษฐกิจไทย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร โดยมีมันสำปะหลังเป็นพืชนำร่อง”

20160614_pr01-5

โครงการไบโออีโคโนมี่ ซึ่งเป็นการขานรับโรดแมปด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐทั้งในแง่การส่งเสริมการใช้เอทานอลในประเทศ และเพิ่มโอกาสการส่งออกด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการใช้มันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มจาก 320 ล้านลิตรต่อปีเป็น 506 ล้านลิตรต่อปี ในกรอบเวลาการดำเนินงาน 10 ปีนับจากนี้ (พ.ศ.2559-2568) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็น 2 เท่าตัว ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันสำปะหลังกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เป็น 6.5-8.5 หมื่นบาทต่อปีต่อราย ส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5 แสนครัวเรือน และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในระยะเวลา 20 ปีให้มากกว่า 30 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ