กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ‘สนับสนุนสตช. ใช้พลังงานทางเลือกประหยัดงบปีละกว่า 35ล้าน

0
9297

ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นกองทุนเงินให้เปล่าสำหรับโครงการหลายรูปแบบ เช่น โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา โครงการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร โรงงาน โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการพัฒนาบุคคลากร โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย สาธิตหรือริเริ่มเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน

                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รอบ 2 จำนวนรวม 350 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรพลังงานอย่างเพียงพอ ทั้งพลังงานหลัก และการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจนสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในแนวทางที่จะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

                หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุน 6 หน่วยงาน คือ, ตำรวจภูธรภาค 3 (ในสังกัด), กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการตำรวจสันติบาล, กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ ทำให้ใน พ.ศ. 2562 สำนักงานตำรวจฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินมากกว่า 35 ล้านบาท โดยเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจได้ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้กับอุปกรณ์ให้ความร้อนกับแสงสว่างในอาคาร และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่มีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี มาเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นแบบ VRF และเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นเป็นแบบ MAGNETIC BEARING ทำให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงต่อปี 2,500,000 หน่วย มีผลทำให้ในปีแรกโรงพยาบาลตำรวจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้มากถึง 10 ล้านบาท

                ดังนั้น จึงส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถนำเงินมาซื้อเครื่องมือแพทย์และการพัฒนาอื่นๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เป็นการพัฒนาพลังงานของชาติสู่ความมั่นคงทางพลังงาน