GGC คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

0
2933

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายนนท์  ศิริประภาพรชัย ผู้จัดการส่วน หน่วยงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 (ระดับเพชร) จากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร  ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 แล้วที่ GGC ได้รับรางวัลนี้ฯ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ  และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Safety Thailand

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดขึ้น โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่ดี ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยปีนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลทั้งสิ้น 421 แห่ง