กิจกรรม

ผู้บริหาร “AEITF-EA” เข้าพบรองอธิการบดี สจล.เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ทีมงานผู้บริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำโดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิ  นายพัฒนา ทิวะพันธุ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิ  นายธนิตย์ ธรรมจรัส ผอ.สื่อสารองค์กร และนายธีระพล วงศ์เลิศพิชิต  (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ บริษัท พลังงานมหานคร  จำกัดในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ (EA) ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ (คนที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายฟัสดุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น มุมอง รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก แนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งการร่วมมือกันจับมือเป็นพันธมิตรในอนาคต