“PTG-มจธ.” ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ-งานวิจัย

0
1407

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีพิธีร่วมลงนามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยผ่านโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน หรือ WiL ระหว่าง “กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี” และ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” หรือ มจธ. ณ สำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฯ และแลกเปลี่ยนบุคคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี  ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจริง และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงตามความต้องการให้กับภาคเอกชนภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว