วช.จัดประชุมวิชาการ “พลิกโฉมพลังงานไทยในอนาคต”

0
1049

วันนี้ (11 ส.ค.2561) มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “พลิกโฉมพลังงานไทยในอนาคต” (Disruptive Technology in Energy Sector) ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ ห้อง Lotus 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งรศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านพลังงานและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย อาทิ นายธิบดี หาญประเสริฐ นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สทยท.), ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านพลังานและสารสนเทศ วช. ฯลฯ

รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ (กลาง) นายธิบดี หาญประเสริฐ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ขวาสุด) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้ด้วย