กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมท่องโลกปิโตรเลียมให้เยาวชน

0
247

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน (ท่องโลกปิโตรเลียม) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้เยาวชนเข้าใจเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน หรือ ท่องโลกปิโตรเลียม เป็นกิจกรรมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และสร้างเข้าใจด้านพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องปิโตรเลียม ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังบุคคลอื่นในสังคมได้ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรปิโตรเลียม ประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน อันนำไปสู่การสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่ หรือ ท่องโลกปิโตรเลียม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยในปี 2561 นี้ จะจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมจำนวน 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 จังหวัดละ 10 โรงเรียน จำนวน 100 คน ซึ่งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้น จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม รวมทั้งมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่เยาวชนที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมด้วย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน ให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับฟังความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างโรงเรียน โดยเฉพาะด้านปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานได้ในอนาคต

ที่มา : https://bit.ly/2L7ogfq