กิจกรรม

บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยีนวัตกรรมนำไทย 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี2561 (Thai Star Packaging Award 2018)ภายใต้หัวข้อ “ บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ผ่านหีบห่อที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รวมถึงยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยเข้าแข่งขันในระดับสากล ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ  โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 –  20 เมษายนนี้