ดร.แสวง บุญญาสุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด และที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับรางวัลและของที่ระลึกจากคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ บุตรสาวได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ประจำปี 2560 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน