AEITF พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ พพ.

0
1052

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ (คนกลาง) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) และนายธิบดี หาญประเสริฐ (คนซ้าย) รองประธานมูลนิธิฯ นำคณะทำงานเข้าพบนายกุศล  ชีวากร (คนขวา) รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ในการทำงานระหว่าง 2 องค์กร รวมถึงแนวนโยบายการทำงานในปี 2559